MEDLEM


MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift 150:-/år
Familjemedlem 10:-/år
Andelsägare är skyldiga att erlägga medlemsavgiften i enighet med stadgar


NYTTJANDEAVGIFT

B-tränare betalar nyttjanderätt via STC och kan nyttja banorna i Boden, Skellefteå och Vitsandstravet.
Nyttjandeavgift för aktiva som inte innehar B-tränarlicens och avser att nyttja anläggningen,

är den årliga avgiften enligt följande:
1- 10 hästar, 2 år eller äldre i egen träning 1500 kr/år - över 10 hästar 2400 kr
Medlemsavgift ska även erläggas (150:-)


Ni som ska ha faktura på nyttjandeavgiften, meddela sekreteraren via mail/telefon.


Avgifterna inbetalas på bg-nummer 5843-9183
Glöm inte ange namn, adress och antalet familjemedlemmar det gäller!
Antalet medlemmar uppgår till ca 200 st.


Bokning av lokalen sker till Irene Worrsjö 070-380 90 62


MEDLEMSMÖTE/ÅRSMÖTE 

Kallelse till medlemsmöte/årsmöten sker via sms (om du anmät dig till sms-utskick)

och annonseras i Piteå Tidningen under ”klubbar”.

Har du inte "sms" utskick, kan du anmla det till vestlundm@gmail.com


Nyfiken på att veta mer eller vill du lösa nyttjande?
kontakta sekreteraren
(Adress och telefon finns på styrelsesidan)

 

Deltagande i prolopp 

För medlem i Vitsandstravklubb 20 kr/ häst och gång. 

Icke medlem 80 kr / häst och gång 

Nycklar

För att få en ny nyckel till Vitsand

krävs det att du är medlem på Vitsand samt betalat

anläggningsavgiften till norrtrav. 

 

Disposition för en ny nyckel 500 kr. 

Kontakta Per Lindkvist om ni vill ha en nyckel

STADGAR PITEBYGDENS TRAVKLUBB


Att gäller fr.o.m. 1983-01-01, omarbetade 2003-06-17

Klubben har som målsättning att:


 1. Stimulera travintresset och befrämja hästuppfödningen i Pitebygden.
 2. Verka för sammanhållning och gott kamratskap bland klubbmedlemmarna.
 3. Genom föredrag, filmer och diskussioner verka för ökade insikter i frågor som rör hästar och travsport.
 4. Praktiskt höja körkunskaperna genom träningstävlingar.
 5. Söka samarbete med andra hästsammanslutningar i syfte att skapa levande kontakter häst – och travvänner emellan.
 6. Bygga en travanläggning på Vitsand och där bedriva en verksamhet som gagnar häst- och travsporten.
 7. Organisera ungdomsverksamhet inom klubben och bedriva sådan såväl i privata stall som vid anläggningen på Vitsand.


§ 2 Medlemskap/andelsägande

 

 1. Andelsägare ska vara medlem i klubben.
 2. Klubbens medlemmar är antingen aktiva, passiva eller hedersmedlemmar. Endast fysisk person får vara medlem.
 3. Enskild medlem är berättigad att äga andelar i anläggningen. Sådan medlem får endast äga hel andel. Varje medlem äger rätt att teckna fem andelar. Andelsbevis utfärdas av styrelsen som upprättar förteckning över andelsägare och medlemmar.
 4. Medlem har möjlighet att överlåta andel till annan medlem. Vid överlåtelse av andel ska den nya andelsägaren godkännas av styrelsen.
 5. Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkar för klubbens målsättning kan, efter förslag av styrelsen, inväljas som hedersledamot. Sådant beslut ska ha 2/3 majoritet på årsmöte.
 6. Andelsägare/medlem som önskar utträda ur klubben ska inkomma med skriftlig uppsägning till styrelsen fyra månader före varje års utgång. Försäljning av eventuell andel/andelar får innehavaren själv ombesörja enligt § 2:4.
 7. Uteslutning av andelsägare/medlem kan ske om:Utesluten medlem kan återväljas i klubben om 2/3 majoritet av medlemsmöte uppnås för att återinvälja medlem i klubben.
  1. Fastställda avgifter inte betalats.
  2. Klubbens stadgar inte följs.
  3. Åtagande inte fullgörs.
  4. Klubben på annat sätt skadats.
   Beslut om uteslutning ska fattas av medlemsmöte med 2/3 majoritet.


§ 3 Avgifter.

 

 1. Medlemsavgift.
 2. Nyttjanderättsavgift för medlem med 1 – 10 häst/hästar, 2 år eller äldre, i egen träning.
 3. Nyttjanderättsavgift för medlem med fler än 10 hästar, 2 år eller äldre, i egen träning.
 4. Avgift för övriga personer, icke medlemmar, som betalas i samband med provloppstillfälle.
 5. Avgifternas storlek bestäms av årsmötet.
 6. Avgifterna uppbäres av kassören och skall betalas före den 30/5 varje år. Efter detta datum äger kassören rätt att sätta upp en lista med namn på de medlemmar som har betalat avgifterna så att alla kan se vilka personer som äger rätt att använda anläggningen.


§ 4 Arbetsår

 

Arbetsår omfattar tiden 1/1 – 31/12

§ 5 Styrelse och förvaltning

 

 1. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter, vilka väljs för två år. Mandaten löper från årsmöte till årsmöte.
 2. Under styrelsen ska klubbens angelägenheter handhas av följande sektioner:
  1. Ekonomisektion som ska bestå av en ordförande och en ledamot samt klubbens kassör. Denna sektion ska ha till uppgift att anordna tävlingar, lotterier och andra tillställningar som inbringar erforderligt kapital för att klara klubbens drift- och underhållskostnader.
  2. Ban-, stall- och tävlingssektion som ska bestå av ordförande och tre ledamöter. Denna sektion ska ansvara för skötsel av anläggningen. De ska upprätta ordningsföreskrifter och se till att dessa efterlevs. Sektionen ansvarar för provloppsverksamheter.
  3. Ungdomssektion som ska bestå av en ordförande och en ledamot. Denna sektion ska ha hand om ungdomsverksamheten inom klubben. Den ska anordna fritidsaktiviteter såväl inom travanläggningen som i privatägda stal och se till att klubbens möjligheter att få statliga och kommunala bidrag tillvaratas.
  4. Festsektion ska bestå av en ordförande och en ledamot. Denna sektion ska anordna fester för klubbens medlemmar.
  5. Studiesektion som ska bestå av en ordförande och en ledamot. Denna sektion ska leda studieverksamheten inom klubben. De ska i samråd med Studieorganisationerna organisera och igångsätta studiecirklar samt anordna praktiska kurser, föreläsningar samt filmvisningar.

Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet på två år. Till varje sektion väljs en suppleant för två år. Mandaten löper från årsmöte till årsmöte. Ordförande kan väljas mellan ledamöterna i styrelserna. Ordförande ska närvara vid styrelsesammanträden där de fortlöpande ska rapportera om sektionernas planer och genomförda aktiviteter.


 6 Valberedning

 

 1. För beredande av val enligt § 7 ska en valberedning väljas för en tid av ett år, bestående av tre ledamöter. Ingen av dessa får samtidigt vara ordförande eller ledamot i styrelsen. De åligger såväl valberedningen, som förslagsställare, att på förhand förvissa sig om att kandidat är villig att åta sig uppdraget.
 2. Valberedningen föreslår arvoden och ersättning till styrelsen, revisor och sektionsledamöter.


§ 7 Årsmöte

 

 1. Årsmöte med klubben ska hållas före april månads utgång och kallelse ska ske minst 10 dagar innan årsmötet.
 2. Dagordning vid årsmöte:
  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av justerare att jämte mötesordförande justera protokollet
  4. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
  5. Styrelsens berättelse
  6. Revisorernas berättelse
  7. Fastställande av balansräkning
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Fråga om disposition av årets resultat
  10. Budget för verksamhetsåret
  11. Val av:
   1. Styrelseordförande
   2. Styrelseledamöter och suppleanter
   3. Sektionsordförande
   4. Sektionsledamöter
   5. Revisorer och suppleanter.
   6. Valberedning
  12. Fråga om arvoden
  13. Fråga om traktamenten och övrig ersättning.
  14. Fastställande av avgifter.
  15. Motioner inkomna till styrelsen före januari månads utgång
  16. Övriga frågor.
  17. Mötets avslutning

§ 8 Föreskrifter vid nyttjande av anläggningen.

 

 1. Medlem med 1 – 10 häst/hästar äger rätt att använda anläggningen om avgifter enligt § 3 punkt 1 och 2 betalats.
 2. Medlem med fler än 10 hästar äger rätt att använda anläggningen om avgifter enligt § 3 punkt 1 och 3 betalats.
 3. Medlemmar vilka betalat avgifter enligt § 3 äger rätt att själv eller med hjälp av annan köra av honom/henne tränade hästar.
 4. Om det är flera ägare till en häst ska företrädaren vara medlem och ha betalat avgifter enligt § 3.
 5. Övriga personer, icke medlemmar, som önskar träna häst på anläggningen kan endast göra det i samband med provloppsverksamhet. Denna skall då betala en av årsmötet fastställd avgift i samband med anmälan av häst till provlopp.
 6. Anläggningen kan hyras ut till utomstående person om denna har godkänts av styrelsen eller av styrelsen utsedd person.
 7. Om någon använder anläggningen utan att fastställda avgifter betalts äger styrelsen eller av styrelsen utsedd person rätt att avstänga vederbörande.


§ 9

 

 1. Styrelsens årsberättelse tillsammans med eventuella förslag till förändringar som ska tas upp till beslut på årsmötet ska sändas till medlemmarna tillsammans med kallelse till årsmötet.
 2. Förslag till verksamhet, drift och budget ska för påföljande verksamhetsår upprättas av styrelsen och framläggas till årsmötet.


§ 10 Rösträtt

 

Varje myndig medlem i klubben har en röst


§ 11 Beslut

 

 1. Medlemsmöte är beslutsmässiga med det antal medlemmar som infunnit sig.
 2. Styrelsen är beslutsmässig då tre ledamöter är närvarande. Styrelsesuppleanter har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötet.
 3. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, såvida inte sluten sådan begärs. Vid lika rösteantal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
 4. Styrelseledamot äger inte rösträtt i fråga rörande styrelsens ansvarsfrihet.
 5. I av styrelsen till medlemsmöte hänskjutna frågor som rör reparationer, utbyggnader, nyttjande eller förändringar av travanläggningen äger endast andelsägare rösträtt. I dessa frågor har varje andelsägare en röst oberoende av antalet andelar.


§ 12 Revision

 

 1. Styrelsens verksamhet samt kassörens räkenskaper ska granskas av två revisorer, vilka väljs för ett år.
 2. Räkenskaper och protokoll ska tillsändas revisorerna minst 20 dagar innan kallelse till årsmöte och tillsammans med revisionsberättelse återlämnas till styrelsen senast 10 dagar före årsmöte.
 3. Revisorerna ska i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Revisorer är skyldiga att utföra revision, räkenskapsgranskning eller inventering:Medlemsmöte hålls då styrelsen så anser eller minst två gånger per år utöver årsmötet.
  1. På styrelsens anmodan
  2. På enskild medlems anmodan om synnerliga skäl föreligger
  3. När revisorerna anser det nödvändigt
 5. Kallelse till medlemsmöte och förslag till föredragslista utfärdas av styrelsen.
 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande då särskild anledning finns.
 7. Vid såväl medlemsmöte som styrelsemöte ska protokoll föras.


§ 13 Stadgarna

 

För ändring av klubbens stadgar erfordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten.


§ 14 Upplösning

 

 1. Klubben kan inte upplösas utan att beslut om detta fattas på två medlemsmöten varav ett årsmöte. För ett sådant beslut fodras att frågan upptagits föredragningslistan och det biträdes med 2/3 majoritet.
 2. Vid beslut om upplösning av klubben ska tillgångarna fördelas lika per andel.


§ 15 Särskilda bestämmelser

 

I den mån Svenska Travsportens Centralförbunds stadgar innehåller bestämmelser utöver dessa stadgar, gäller vad som är föreskrivet i stadgar för Svenska Travsportens Centralförbund.